Bảo trì nâng cấp máy chủ - thời gian dự kiến đến 10h ngày 05-04-2020